Projekt CAMELIA (Chronic MyEloid LeukemIA) je zaměřen na sledování pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML) v běžné klinické praxi. Chronická myeloidní leukemie je myeloproliferativní choroba charakteristická přítomností tzv. Philadelphského chromosomu (translokace chromozomů 9 a 22), jejímž důsledkem je vznik fúzního genu BCR/ABL a následně patologického proteinu - konstitutivně aktivované tyrozinkinázy bcr/abl, která způsobuje vznik CML. Díky této charakteristické změně má CML unikátní postavení nejen mezi ostatními hemato-onkologickými onemocněními, ale i mezi všemi malignitami. Vývoj specifických látek, tzv. tyrozinkinázových inhibitorů (TKI), následně umožnil rychlé zavedení vysoce účinné léčby do klinické praxe a zásadně změnil dosavadní způsoby léčby CML.

Cíle projektu CAMELIA

Primární cíl

  • sledování všech pacientů s CML v zapojených hematoonkologických centrech a to bez ohledu na způsob léčby, sběr a vyhodnocování epidemiologických údajů a údajů o diagnostice, léčbě a výsledcích léčby

Sekundární cíle

  • vyhodnocení cytogenetických a molekulárně-genetických vyšetření
  • vyhodnocení odpovědí na léčbu s ohledem na mezinárodní kriteria a doporučení
  • monitoring pacientů rezistentních k léčbě TKI
  • využití výsledků k odborné diskusi týkající se léčby pacientů s CML v běžné klinické praxi
  • zapojení do mezinárodních projektů European LeukemiaNet a EUTOS for CML

Organizace a spolupráce

Od svého zahájení v roce 2005 je projekt CAMELIA organizován jako mezinárodní, zapojena jsou hematoonkologická centra z České republiky a Slovenské republiky s cílem koordinovat postupy v léčbě CML s ohledem na mezinárodní doporučení a možnosti zapojených pracovišť. V současné době projekt sleduje léčbu CML u poloviny populace České republiky a u celé populace Slovenské republiky.

Projekt CAMELIA je otevřený pro další spolupráci, zázemí a koordinace projektu jsou připraveny pro rozšíření případným dalším zájemcům.

Zapojení do mezinárodních projektů

Projekt CAMELIA také úzce spolupracuje s mezinárodními projekty zaměřenými na problematiku leukémií, prostřednictvím zapojených institucí je členem European LeukemiaNet a projektu EUTOS for CML. V současné době CAMELIA aktivně podílí na těchto mezinárodních projektech:

European Leukemia Net
EUTOS for CML

EUTOS for CML: Out-study patients
zařazeno celkem 240 pacientů léčených imatinibem v 1. linii

EUTOS for CML: Population-based registry
zařazeno celkem 312 pacientů diagnostikovaných v období 7/2009 - 12/2012 v populaci 11 milionů obyvatel

European LeukemiaNet: European Registry of CML patients in failure after Imatinib therapy
individuální účast jednotlivých center, zařazeno celkem 18 pacientů

European LeukemiaNet: European Stop Tyrosine Kinase Inhibitor Study (EURO-SKI)
individuální účast jednotlivých center

European LeukemiaNet: Pregnancy and TKI treatment of CML
individuální účast jednotlivých center

Podpora projektu

Projekt CAMELIA je podporován výzkumným grantem společnosti Novartis.